DIGI-TEXX TÀI LIỆU THÔNG TIN

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN

Giải Thưởng

2008

 • Huy chương vàng & Top 5 ICT Vit Nam, Hội Tin học TP.HCM tháng 5.
 • Gii thưởng Sao Khuê, VINASA tháng 3.
 • Top Enterprises of the Year 2007, QTSC tháng 1.

2009

 • Huy chương vàng & Top 5 ICT Vit Nam, Hội Tin học TP.HCM tháng 5.
 • Gii thưởng Sao Khuê, VINASA tháng 3.
 • Top Enterprises of the Year 2008, QTSC tháng 1.

2010

 • Gii thưởng Sao Khuê, VINASA tháng 3.
 • Top Enterprises of the Year 2009, QTSC tháng 1.

2011

 • Top Enterprises of the Year 2011, QTSC tháng 1.

2012

 • Top Enterprises of the Year 2012, QTSC, tháng 1.

2013

 • Huy chương vàng & Top 5 ICT Vit Nam, Hội Tin học TP.HCM tháng 5.
 • Gii thưởng Sao Khuê, VINASA tháng 4.
 • Top Enterprise of the Year 2012, QTSC, tháng 3.
 • Top Enterprise of the Year 2013, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tháng 3.

2014

 • Gii thưởng Sao Khuê 2014, VINASA tháng 4.
 • 30 Doanh nghip CNTT hàng đu Vit Nam 2014, VINASA tháng 4.
 • Top Enterprises of the Year 2013, QTSC tháng 3.

2015

 • Huy chương vàng & Top 5 ICT Vit Nam, Hội Tin học TP.HCM tháng 5.
 • Gii thưởng Sao Khuê 2015, VINASA tháng 4.
 • Top Enterprises of the Year 2014, QTSC tháng 5.

2016

 • Top Enterprises of the Year 2015, QTSC, tháng 3, 2016
 • Giải thưởng Sao Khuê 2016, VINASA, tháng 4, 2016
 • Huy chương vàng & Top 5 ICT Việt Nam, HCA, tháng 6, 2016

2017

2018

2019

2007

 • Bng khen 2006, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1.

2008

 • Gii thưởng CNTT-TT TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tháng 1.
 • Bng khen 2007, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1.
 • Huy chương vàng ICT Vit Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tháng 3.

2009

 • Huy chương vàng ICT Vit Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Bng khen 2008, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1.

2010

 • Bng khen 2009, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1.

2011

 • Gii thưởng ICT TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tháng 1.
 • Bng khen 2010, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1.

2012

 • Gii thưởng ICT TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tháng 1.

2013

 • Huy chương vàng ICT Vit Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tháng 3.

2014

 • Bng khen 2013, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1.

2016

 • Bng khen 2015, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1.

2018

 • Bng khen 2017, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 2.

Chứng nhận

ISO 9001:2015 đặt ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng, theo đó một tổ chức cần thể hiện khả năng cung cấp sản phẩm một cách phù hợp đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các quy định hiện hành; nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua ứng dụng hiệu quả hệ thống này, bao gồm các quy trình cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của khách hàng và các quy định hiện hành. Chúng tôi được chứng nhận bởi TÜV Rheinland.

ISO/IEC 27001:2013 – một phần của nhóm tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 phổ biến, là tiêu chuẩn về hệ thống bảo mật thông tin (ISMS) xuất bản vào tháng 10 năm 2005 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC). Tiêu chuẩn này quy định chính thức một hệ thống quản lý phải đưa việc bảo mật thông tin vào hệ thống kiểm soát quản lý cụ thể.  Chúng tôi được chứng nhận bởi TÜV Rheinland.

VIDEO THAM KHẢO

DIGI-TEXX Profile

Banking Application Solution

Smart Invoice Solution

Automation Core Platform for Banking & Finance

Opening a Bank Account with Mobile Capabilities

IMAGE PROCESSING

Image Splitting Technology

Call Now Button
Call Now
Directions