Job Archives

Full-time
Hochiminh City
Posted 2 months ago

Mô tả công việc: Analysis to clarify the project requests. Plan, create test cases, perform integration, system, regression test for application/software. Test with requirement of data digitalization applications/software. Produce documentation and review specification produced by application/software developers.

Read More

Full-time
Hochiminh City
Posted 2 months ago

Mô tả công việc: Design, implement, test and document business object models, application services. Create and general data maintenance/analysis tasks. Participate in big-data and search related development.

Read More

Full-time
Hochiminh City
Posted 2 months ago

Mô tả công việc: Deployment and manage system servers: Windows Server 2008, Windows Server 2012, Unix/Linux Servers. Manage Active Director domain: Domains and Trusts, Sites and Services, Users and Computers, Group Policy Management, Windows Update Service, etc,...)

Read More

Full-time
Hochiminh City
Posted 2 months ago

Mô tả công việc: Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được áp dụng đúng và kịp thời. Chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên trong ca về dự án. Đảm bảo chất lượng các dự án. Quản lý đánh giá nhân viên trong dự án và có hành động khắc phục kịp thời.

Read More

Full-time
Hochiminh City
Posted 2 months ago

Mô tả công việc: Deployment, manage and maintain network devices and services (eg., routers, switches, firewall, load balancers, VPN, QoS). Manage and maintain other services as DNS, DHCP, FTP, Asterisk,..

Read More

Full-time
Hochiminh City
Posted 2 months ago

Mô tả công việc: Chỉnh màu và đổi màu, thay phong và ghép hình, sử dụng channel mask và layer mask để tách hình, sử dụng thành thạo pentool trong clipping path, xử lý ảnh studio, phục hồi ảnh.

Read More

Full-time
Hochiminh City
Posted 2 months ago

Mô tả công việc: Chỉnh màu và đổi màu, thay phong và ghép hình, sử dụng channel mask và layer mask để tách hình, sử dụng thành thạo pentool trong clipping path, xử lý ảnh studio, phục hồi ảnh.

Read More

Full-time
Hochiminh City
Posted 2 months ago

Mô tả chi tiết công việc: Nắm vững các yêu cầu liên quan đến dự án - Xử lý dữ liệu theo đúng quy trình và tài liệu hướng dẫn công việc - Đáp ứng chỉ tiêu năng suất và chất lượng đề ra của công việc

Read More